Bạn muốn đăng kí nhận tài liệu liên quan tới du học, thông tin học bổng 

Hãy điền thông tin theo form dưới đây. GSC sẽ gửi cho bạn !

Lưu ý:

Bạn cần ghi đúng tên tài liệu và GSC dự định phát cho bạn trong các chương trình liên quan. 

 

Ví dụ: 

Tên tài liệu muốn nhận: đề thi tham khảo dự bị DH TU Berlin 

hoặc 

thông tin học bổng thạc sĩ trường Korea, Hàn Quốc 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.